Algemene Voorwaarden

 1. 1. Inleiding
  1. 1.1 De Waal Advocaten is de handelsnaam van De Waal Advocaten B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90621352. Vanwege een samenwerking met de heer mr. H.E.Chr.M. Nieland h.o.d.n. Nieland Advocatuur (een eenmanszaak naar Nederlands recht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63480433) is hij eveneens gerechtigd tot het gebruik van deze handelsnaam en onderhavige algemene voorwaarden gedurende de samenwerking.
  2. 1.2 Op alle overeenkomsten tussen De Waal Advocaten en derden, waaronder cliënten,  zijn de algemene voorwaarden van De Waal Advocaten van toepassing. De algemene voorwaarden van De Waal Advocaten prevaleren te allen tijde, ook indien de cliënt of derde over (eigen) algemene voorwaarden beschikt. Onderhavige algemene voorwaarden zijn derhalve ook van toepassing op aanvullende opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt of derden.
  3. 1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Waal Advocaten en de cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  4. 1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  5. 1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  6. 1.6 Indien De Waal Advocaten niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of De Waal Advocaten in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 1. 2. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst
 1. 2.1 De Waal Advocaten verricht haar werkzaamheden op grond van een overeenkomst van opdracht tussen enerzijds de cliënt als opdrachtgever, hierna aan te duiden als ‘de cliënt’ en anderzijds De Waal Advocaten als opdrachtnemer. 
 2. 2.2 Een opdracht komt tot stand met De Waal Advocaten als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht tot stand komt en door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 3. 2.3 Iedere overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de betreffende overeenkomst anders is vermeld.
 4. 2.4 De Waal Advocaten en de cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen door middel van opzegging. Er zal dan een einddeclaratie worden opgemaakt conform hetgeen in 5.4 beschreven.
 5. 2.5 Beëindiging van de overeenkomst door de cliënt vindt plaats door opzegging tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 6. 2.6 Opzegging dient schriftelijk of elektronisch (per e-mail) te geschieden.
 7. 2.7 De navolgende gevallen leveren een directe grond op voor ontbinding van de overeenkomst en dan zijn alle vorderingen van De Waal Advocaten direct opeisbaar:

– Indien de cliënt failliet wordt verklaard, 

– surséance van betaling aanvraagt of 

– (in geval van een natuurlijk persoon) een verzoek doet tot toepassing van de WSNP.

 1. 3. Verplichtingen De Waal Advocaten
 1. 3.1 De Waal Advocaten betracht de nodige zorgvuldigheid in behandeling van de zaak van de cliënt, doch kan een beoogd resultaat nimmer garanderen.
 2. 3.2 De Waal Advocaten betracht uiterste vertrouwelijkheid en heeft geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle bij de uitvoering van de opdracht verkregen informatie en gegevens betreffende de cliënt, tenzij een wettelijke of rechterlijke verplichting tot bekendmaking geldt.
 1. 4. Verplichtingen cliënt 
 1. 4.1 De Waal Advocaten gaat bij het uitvoeren van de opdracht uit van door de cliënt(en) of een door de cliënt aangewezen derde (zoals een accountant) verstrekte gegevens en informatie. De cliënt zal alle voor uitvoering van de opdracht benodigde informatie aan De Waal Advocaten verstrekken en staat er voor in dat deze informatie juist is. De Waal Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens of informatie van de cliënt. 
 2. 4.2 Verstrekte opdrachten worden door De Waal Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt, behoudens indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt. Zij zijn dan elk hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht aan De Waal Advocaten na te komen. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden en meer in het bijzonder aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 1. 5. Tarieven
 1. 5.1 Alle door De Waal Advocaten gehanteerde tarieven zijn in Euro en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 2. 5.2 De werkzaamheden worden verricht tegen uurtarief, exclusief btw, tenzij er schriftelijk een andere prijs is afgesproken. De Waal Advocaten is gerechtigd dit uurtarief tussentijds te wijzigen en zal in dit geval hierover mededeling doen aan de cliënt. 
 3. 5.3 Alle op de website genoemde speciale tarieven dienen te worden gekwalificeerd als informatief en niet als aanbod in de zin van 6:217 lid 1 BW. Uitsluitend in overleg met De Waal Advocaten kan er van het overeengekomen uurtarief worden afgeweken en schriftelijk een vaste prijs voor behandeling van de zaak worden overeengekomen. 
 4. 5.4 In beginsel wordt maandelijks de aan de zaak bestede tijd gefactureerd, vermenigvuldigd met het uurtarief en verhoogd met het geldende btw-percentage. Met iedere declaratie wordt een urenspecificatie meegezonden.
 5. 5.5 De Waal Advocaten behoudt zich het recht voor om een voorschotnota te zenden alvorens met de werkzaamheden aan te vangen of deze voort te zetten.
 6. 5.6 Indien er een vaste prijs is afgesproken, zoals genoemd in bepaling 5 onder 2, wordt deze volledig voor aanvang van de werkzaamheden aan de cliënt in rekening gebracht voor zover het een bedrag tot € 1.000,00 ex btw betreft. Indien het een hoger bedrag betreft, wordt de helft van deze vaste prijs voor aanvang van de werkzaamheden bij de cliënt in rekening gebracht. Na betaling van deze declaratie zullen de werkzaamheden aanvangen. De andere helft van de vaste prijs in geval van een totaalprijs van meer dan € 1.000,00 wordt de daaropvolgende maand in rekening gebracht. 
 7. 5.7 Indien er een vaste prijs is overeengekomen en de zaak eindigt tussentijds op verzoek van de cliënt, dan wordt er als volgt afgerekend. De tot dan aan de zaak bestede tijd wordt vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief en verhoogd met het geldende btw-percentage. Indien de betaalde vaste prijs hoger is dan de uitkomst van de som in de vorige zin, wordt het verschil aan de cliënt teruggestort. Er wordt geen aanvulling aan de cliënt in rekening gebracht indien de uitkomst hoger is dan de overeengekomen vaste prijs.
 8. 5.8 Kosten van derden die ten behoeve van de zaak van cliënt dienen te worden ingeschakeld, worden aan de cliënt doorberekend. Ook zogenaamde verschotten, zoals griffierecht, wordt aan de cliënt doorbelast. 
 1. 6. Betaling
 1. 6.1 Betaling van declaraties van De Waal Advocaten dient te geschieden in euro en binnen veertien dagen na factuurdatum.
 2. 6.2 Het staat De Waal Advocaten te allen tijde vrij indien zij goede gronden heeft te vrezen dat de cliënt diens verplichtingen niet zal nakomen, zekerheid tot nakoming van de financiële verplichtingen van de cliënt te verlangen.
 3. 6.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW jo. artikel 6:120 lid 2 BW. Indien de cliënt een consument is, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is hij de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW is verschuldigd.
 4. 6.4 Iedere betaling door de cliënt aan De Waal Advocaten, ongeacht welke oorzaak dan ook, zal in mindering worden gebracht:

a. op hetgeen de cliënt verschuldigd is aan De Waal Advocaten wegens kosten en renten;

b. vervolgens op nog aan De Waal Advocaten te betalen nota’s en facturen. Iedere betaling zal altijd met inachtneming van de in de vorige zin vermelde betalingsvolgorde in mindering worden gebracht op de oudste verplichting van de cliënt jegens De Waal Advocaten.

 1. 6.5 De cliënt is nimmer gerechtigd of bevoegd tot verrekening of opschorting van het door hem aan De Waal Advocaten verschuldigde.
 2. 6.6 Indien de cliënt de hoogte van een declaratie wenst te betwisten dan dient de cliënt dit per omgaande, doch in ieder geval binnen acht dagen na de factuurdatum per aangetekende brief aan De Waal Advocaten mede te delen. Hierbij dient de cliënt duidelijk te stellen dat de hoogte van de declaratie wordt betwist en wat hiervoor de reden is. Indien de hoogte van de declaratie binnen de genoemde termijn wordt betwist dan zal De Waal Advocaten de declaratie nader specificeren en in overleg treden met de cliënt. Een bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort in beginsel de betalingsverplichting niet op. De cliënt die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikelen 231 tot en met 247 boek 6) BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 3. 6.7 Indien de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan De Waal Advocaten weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en/of kan zij deze opschorten of staken. De Waal Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van weigering, opschorting of staking van haar werkzaamheden wegens het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de cliënt.
 4. 6.8 Bij (buiten-)gerechtelijke invordering van het honorarium is de cliënt naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door De Waal Advocaten gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 ex btw. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 1. 7. Verzuim
 1. 7.1 De cliënt is zonder enige ingebrekestelling in verzuim zodra zij enige opeisbare prestatie voortvloeiende uit de overeenkomst (daaronder mede verstaan deze voorwaarden) jegens De Waal Advocaten niet of niet tijdig nakomt.
 2. 7.2 Overschrijding van enige uit de overeenkomst (daaronder  te verstaan deze voorwaarden) voortvloeiende termijn door de cliënt heeft diens onmiddellijk verzuim tot gevolg, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling zijdens De Waal Advocaten voor nodig is. 
 3. 7.3 Indien de cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij De Waal Advocaten gehouden is, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van De Waal Advocaten daardoor direct of indirect ontstaan.
 4. 7.4 Onverminderd het recht nakoming te vorderen, verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, heeft De Waal Advocaten voorts het recht, zodra de cliënt in verzuim is, schadevergoeding te vorderen vanwege de door haar als gevolg van de tekortkoming geleden schade.
 5. 7.5 Indien de cliënt niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen tot betaling van een geldsom, dan is zij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden De Waal Advocaten een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend. Daarnaast is de cliënt verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente zoals bedoeld in art. 6:119 en  6:119a BW.
 6. 7.6 Zodra de cliënt in verzuim is, zijn alle vorderingen van De Waal Advocaten  op de cliënt direct en zonder voorbehoud opeisbaar.
 1. 8. Aansprakelijkheid 
 1. 8.1 Iedere aansprakelijkheid van De Waal Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van De Waal Advocaten komt.
 2. 8.2 De Waal Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van De Waal Advocaten gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
 3. 8.3 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht(en) zal De Waal Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. De Waal Advocaten is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de cliënt  te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is De Waal Advocaten niet aansprakelijk.  
 4. 8.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens De Waal Advocaten, uit welke hoofde dan ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij De Waal Advocaten zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.
 1. 9. Overmacht
 1. 9.1 Indien zich buiten de wil van De Waal Advocaten omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn, dat van De Waal Advocaten redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, heeft De Waal Advocaten het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder gebonden te zijn tot enige schadevergoeding.
 2. 9.2 De Waal Advocaten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, ontstaat nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
 1. 10. Diversen
 1. 10.1 De rechtsverhouding tussen De Waal Advocaten en haar cliënten wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Indien De Waal Advocaten als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de in aanmerking komende buitenlandse rechter.
 2. 10.2 De Wwft is van toepassing. Dat betekent dat eventuele ongebruikelijke transacties zullen worden gemeld aan de daarvoor bevoegde instanties.
 3. 10.3 Partijen zullen alvorens enig geschil voor te leggen aan de rechter, zich inspannen om een geschil in der minne te regelen. In dit kader is er een kantoorklachtenregeling, welke op de website van het kantoor gepubliceerd is.
 4. 10.4 Na beëindiging van de zaak wordt het dossier gearchiveerd en gedurende 5 jaren bewaard, waarna vernietiging kan volgen. De cliënt dient dan ook zelf zorg te dragen voor het bewaren van belangrijke stukken die hem tijdens de behandeling van de zaak door De Waal Advocaten zijn overhandigd. 
 5. 10.5 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend opgesteld in de Nederlandse taal.
 6. 10.6 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, doet dit niet af aan de rechtskracht van de overige bepalingen in de algemene voorwaarden en worden de eerdergenoemde bepalingen hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.
 7. 10.7 De Waal Advocaten behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van de algemene voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijziging zal worden gericht aan de cliënt, schriftelijk of elektronisch. Indien de cliënt deze wijziging niet aanvaardt, dient hij dit binnen drie kalenderweken na verzending van het voorstel schriftelijk aan De Waal Advocaten te laten weten. Bij gebreke hiervan wordt verondersteld dat de cliënt de wijzigingen van de algemene voorwaarden heeft aanvaard en de nieuwe versie van de algemene voorwaarden van toepassing is op de gesloten overeenkomst.