Tip 6: aanzeggingsplicht in de vakantietijd

Het is in vakantietijd bij veel bedrijven rustig. Een groot gedeelte van de medewerkers is op vakantie. Toch is het belangrijk om te letten op bijvoorbeeld aflopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Sinds 1 januari 2015 geldt hiervoor namelijk de aanzeggingsplicht.

Indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt over een maand, dan dient de werkgever (schriftelijk) aan te zeggen dat deze ook daadwerkelijk zal eindigen en niet gevolgd wordt door een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd. Markeer in uw agenda het noodzakelijke moment van aanzeggen en stuur de werknemer een aangetekende brief. De aanzegging mag ook eerder dan een maand tevoren. Dan komt uw medewerker niet voor de verrassing te staan dat hij ineens snel op zoek moet naar een andere baan. Zorg er in ieder geval wel voor dat er bewijs is dat er is aangezegd. Een e-mail, SMS of whatsapp-bericht zal daarom niet voor de hand liggen.

Indien de werkgever niet aanzegt of niet tijdig, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding die op kan lopen tot een maandsalaris. Voor iedere dag dat de werkgever te laat aanzegt, geldt de vergoeding naar verhouding. Een werkgever die halverwege de laatste maand alsnog aanzegt, is bijvoorbeeld een half maandsalaris verschuldigd

Het is dus zeer de moeite waard reeds bij aanvang van het dienstverband te noteren wanneer er aangezegd dient te worden.

Tip 5: algemene voorwaarden

Goede algemene voorwaarden zijn voor een ondernemer van groot belang, vanwege het simpele feit dat ze u beschermen. Door duidelijke voorwaarden te stellen aan het verrichten van uw werkzaamheden voorkomt u de kans op conflicten. Bovendien zijn deze extra regels van toepassing als er zich tóch een conflict voordoet. Hiermee wordt uw positie vaak sterker en kunt zich beter verweren. Daarnaast is het zelfs mogelijk uw aansprakelijkheid met algemene voorwaarden deels te beperken en de toepassing van andere algemene voorwaarden uit te sluiten.

Op lange termijn besparen uw algemene voorwaarden u dus tijd en geld. De voorwaarden waaronder u als ondernemer zaken doet, zijn duidelijk overeengekomen. U hoeft hier ook niet steeds over te onderhandelen.

Neem voor meer informatie over algemene voorwaarden of wat wij kunnen betekenen rechtstreeks contact op met ons via info@dewaaladvocaten.nl of 0164 71 34 71.

Tip 4: einde huurovereenkomst

De huurbescherming in Nederland gaat soms erg ver. Het is niet altijd duidelijk wanneer er werkelijk mogelijkheden zijn voor de verhuurder om de huurovereenkomst met de huurder te beëindigen. 

Huurachterstand

Iedere verhuurder wil een huurder die keurig zijn of haar (betalings)verplichtingen nakomt. Helaas is dit niet altijd het geval, hoe goed de huurovereenkomst ook is opgesteld. Over het algemeen wordt aangenomen dat een huurachterstand van drie maanden of meer voldoende grond oplevert om de huurovereenkomst via de kantonrechter te laten ontbinden en ontruiming van de woning te vragen. Natuurlijk kunnen er altijd bijzondere omstandigheden een rol spelen. Bovendien kan de grond voor ontbinding komen te vervallen indien de huurder ‘ineens’ de achterstand weet terug te brengen naar twee maanden (of minder). Echter, ook een huurder die regelmatig achterstanden in de betalingen van de huurpenningen laat ontstaan, kan in aanmerking komen voor ontbinding van de huurovereenkomst.

Hennep

Steeds vaker komt het voor dat er een hennepkwekerij wordt gesitueerd in een gehuurde woning. Ook dit is een goede grond voor ontbinding van de huurovereenkomst. Met name als in de overeenkomst zelf (of in de algemene bepalingen die hiervan deel uitmaken) letterlijk is opgenomen dat dit een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst is. Veel woningstichtingen hebben een dergelijke bepaling standaard in hun overeenkomsten opgenomen. Wat echter minder bekend is, is dat het enkel voorhanden hebben van hennep in de woning soms al aanleiding kan zijn om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan. Hierover is ook reeds jurisprudentie. Natuurlijk kunnen hier ook bijzondere omstandigheden een rol spelen aan de zijde van de huurder, waardoor ontbinding niet is gerechtvaardigd. Een goede afweging is daarom van belang.

Tip 3: surséance van betaling vs. faillissement

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen surséance van betaling en faillissement?

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen surséance van betaling en faillissement?

In geval van een faillissement kun je niet meer aan je betalingsverplichtingen voldoen. Er is ook geen zicht op verbetering (op korte termijn). Je kunt zelf een faillissement aanvragen, maar een schuldeiser kan dit eveneens doen. Er wordt vervolgens een curator door de rechtbank benoemd en beslag gelegd op het vermogen van de onderneming, zodat de ondernemer niet meer zelf over zijn geld kan beschikken. Dat doet vanaf dat moment de curator. Deze gaat onderzoeken hoe er geld kan worden gegenereerd om (zo veel mogelijk) schuldeisers te betalen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het verkopen van voorraden of onroerend goed. De curator neemt in principe zelf de beslissingen. De ondernemer heeft niets meer te zeggen.

Bij surséance van betaling kun je op dat moment ook niet aan je betalingsverplichtingen voldoen, alleen krijg je wat tijd om een mogelijke oplossing te vinden. Je vraagt dan zelf surséance (uitstel) van betaling aan. Als dit wordt toegewezen krijgt een ondernemer een bewindvoerder toegewezen.  Samen gaan zij kijken wat er kan worden gedaan om de schuldeisers te betalen en dus de onderneming voort te blijven zetten. Er ligt ook geen beslag op het vermogen. Als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn om de schuldeisers alsnog te gaan betalen, volgt vaak alsnog een faillissement.

Voor bijvoorbeeld de Belastingdienst, banken of het UWV gelden uitzonderlijke regels bij faillissement. Dit is meteen ook de reden waarom in de meeste gevallen surséance van betaling tot een faillissement leidt. Deze partijen hoeven zich namelijk niet altijd iets aan te trekken van de surséance van een bedrijf, waardoor de ondernemer vaak niet uit de financiële moeilijkheden komt. Het ontslagrecht bij een faillissement is soepeler dan tijdens de surséance. Een faillissement is daarom vaak de enige mogelijkheid om (een grote groep) werknemers op korte termijn te kunnen ontslaan zonder daarvoor een vergoeding te hoeven betalen.

Voor werknemers, maar ook bijvoorbeeld leveranciers brengt een surséance van betaling behoorlijk wat onzekerheid met zich. Wat zijn mijn rechten en plichten? Wat moet en wat mag? Medewerkers of andere betrokkenen die vragen hebben over hun situatie nu er surséance van betaling is aangevraagd of wat er gebeurt in geval van een faillissement, kunnen vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor via info@dewaaladvocaten.nl of 0164 71 34 71.

Tip 2: vaststellingsovereenkomst

Er zijn diversen mogelijkheden om een ontslag vast te leggen. Vaak gebeurt dit door middel van een vaststellingsovereenkomst. Deze dient echter wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. 

Met een vaststellingsovereenkomst is de werknemer, behoudens bijzondere omstandigheden verzekerd van een WW-uitkering. Er moeten dan een aantal dingen staan in een dergelijke overeenkomst:

  • Het beëindigen van het dienstverband is op initiatief van de werkgever;
  • De reden voor ontslag moet ‘neutraal’ zijn en niet aan de werknemer te wijten zijn;
  • Er mag geen ‘dringende reden’ in de zin van de wet voor het ontslag zijn. Dit wijst namelijk op ontslag op staande voet en dan krijgt de werknemer geen WW-uitkering. Ook als een werknemer die ziek is een dergelijke overeenkomst tekent, zet deze hiermee zijn uitkering op het spel;
  • Let op dat de juiste opzegtermijn wordt gehanteerd. Een uitkering gaat pas in na afloop van de wettelijke opzegtermijn;
  • De werknemer moet zijn gewezen op een bedenktijd van 2 weken voor het alsnog ‘ongedaan maken’ van de vaststellingsovereenkomst;
  • Een werknemer die twee jaar of langer in dienst is (geweest), heeft tevens recht op een transitievergoeding.

Naast bovenstaande punten, vermeldt de vaststellingsovereenkomst vaak nog afspraken over bijvoorbeeld vakantiedagen, gebruik van bedrijfsmiddelen of (het schrappen van) een non-concurrentiebeding.  Wilt u advies over een dergelijke overeenkomst of over andere ontslagwegen, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor op 0164 71 34 71.

Tip 1: advocaatkosten via rechtsbijstand

Een advocaat verleent juridische rechtsbijstand vaak op basis van een uurtarief exclusief btw. De aan de zaak bestede tijd wordt vermenigvuldigd met dit uurtarief dan maandelijks aan u gefactureerd. Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, wordt vaak aangegeven dat u dient te worden bijgestaan door een jurist of advocaat van de rechtsbijstandverlener. Echter, het Europese Hof van Justitie heeft al in november 2013 bepaald dat het recht op vrije advocaatkeuze inhoudt dat de rechtsbijstandverzekeraar toestaat dat u ook een externe advocaat kiest en dat zij dan, onder voorwaarden, hiervoor de kosten dienen te voldoen. U bent immers niet voor niets verzekerd. Het kan prettiger zijn voor u om te kiezen voor een advocaat bij u in de buurt met wie u makkelijker persoonlijk kunt overleggen. Bijstand door een jurist van de rechtsbijstandverzekering gaat namelijk meestal alleen per e-mail of telefoon.

Let wel op. U mag als verzekerde niet zo maar een (externe) advocaat inschakelen.  Zo moet u uw geschil eerst bij de rechtsbijstandverzekeraar melden en toestemming vragen om een bepaalde advocaat in te schakelen. Deze geeft vervolgens de opdracht aan de advocaat.  Doet u dit toch zelf, dan worden de kosten niet vergoed. Toestemming vragen is in principe een formaliteit, want een verzekeraar mag het recht op een eigen advocaat niet weigeren.

Uiteraard zijn rechtsbijstandverzekeraars niet blij met het voorgaande. Vaak werpen ze hoge drempels op als hun verzekerde zelf een advocaat kiest. Een externe advocaat is immers vaak duurder dan het inzetten van hun eigen juristen en/of advocaten. Om het kiezen van een eigen advocaat te ontmoedigen, hanteren de meeste verzekeraars een maximumvergoeding voor (externe) advocaatkosten en wordt er ook een eigen risico ingesteld. Het is dus van belang om eerst goed na te gaan wat uw mogelijkheden zijn voor bijstand door een eigen advocaat op kosten van uw rechtsbijstandverzekering. Natuurlijk helpt De Waal Advocaten u hier graag bij. Neem voor vragen contact op via 0164- 71 34 71 of stuur een e-mail naar info@dewaaladvocaten.nl. Natuurlijk kunt u ook het contactformulier invullen.