PRIVACY VERKLARING

Inleiding

In deze privacy verklaring wordt aangegeven op welke wijze De Waal Advocaten uitvoering geeft aan haar verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Waal Advocaten gaat zorgvuldig om met de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard respecteren wij uw privacy en dragen wij er zorg voor dat  uw persoonsgegevens en overige persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. 

Doeleinden

De Waal Advocaten verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren gerechtelijke procedures;
 • Advisering en verwijzing;
 • Het factureren en innen van declaraties;
 • Werving en selectie
 • Het voldoen aan haar juridische en wettelijke verplichtingen, waaronder de uitvoering van haar verplichtingen in het kader van de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme). 

Verwerken van persoonsgegevens

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door De Waal Advocaten worden verwerkt.  Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. 

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Persoonsgegevens die u zelf aan De Waal Advocaten heeft vertrekt.  Deze gegevens bestaan onder meer uit:
 • Voor- en achternaam (of namen)
 • Adres- en/of verblijfs gegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail adres(sen)
 • Geboorte datum
 • Nationaliteit
 • BSN nummer
 • ID-bewijs (kopie)
 • IBAN-rekeningnummer
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld inkomensgegevens, pensioengegevens)
 • Notariële aktes en andere overeenkomsten (bijvoorbeeld testamenten, huwelijkse voorwaarden)
 • Medische gegevens
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Persoonsgegevens die De Waal Advocaten heeft verkregen uit andere bronnen. Deze gegevens bestaan onder meer uit:
 • Persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie
 • Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Persoonsgegevens uit het Kadaster
 • Strafrechtelijke gegevens 
 • Gegevens vanuit sociale media platforms zoals Facebook, Linkedin en Twitter

In verband met de uitvoering van onze werkzaamheden is het onvermijdelijk dat wij ook gegevens verwerken van personen waarmee er weliswaar geen overeenkomst is gesloten, maar die op enigerwijze in relatie tot onze relatie c.q. cliënt staan. Te denken valt hierbij aan (meerderjarige) kinderen van cliënten (in familierechtelijke aangelegenheden), werknemers- of werkgevers van cliënte, wederpartijen en/of advocaten van wederpartijen. Uiteraard gaat De Waal Advocaten net zo zorgvuldig om met deze gegevens als met de persoonsgegevens van haar cliënten.

Rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden op grond van art. 6 AVG:

 • Op basis van een overeenkomst van opdracht of in de aanloop naar het sluiten daartoe.
 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

De Waal Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van De Waal Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 

Daarnaast kan De Waal Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van De Waal Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door De Waal Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Bewaartermijn

De verstrekte persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan wettelijk verplicht en noodzakelijk is voor de doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld of op grond van de geldende wet- en regelgeving is vereist. 

Beveiliging

De Waal Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval De Waal Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal De Waal Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u richten aan:

De Waal Advocaten

T.a.v. Mr. A.M.M. de Waal

Veilingdreef 23

4614 RX Bergen op Zoom

info@dewaaladvocaten.nl 

0164 71 34 71

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek nader bericht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij De Waal Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 

Social Media

Op de website van het kantoor: www.dewaaladvocaten.nl zijn knoppen (buttons/links) opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten dan wel te kunnen delen op de sociale (media) netwerken of websites van derden. De Waal Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via deze derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacy verklaring van die derden door te lezen. 

Statistieken en cookies

De website van het kantoor: www.dewaaladvocaten.nl gebruikt functionele cookies. Dat wil zeggen dat deze doelmatig zijn en alleen worden gebruikt om de goede werking van de website mogelijk te maken. De verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet doorverkocht aan derden. 

De website maakt gebruikt van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van de buttons /links, zoals hierna nader worden omschreven onder “gebruik social media”. De Waal Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 

Aanpassing privacy statement

De Waal Advocaten heeft het recht om de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacy statement worden op de website van De Waal Advocaten gepubliceerd. Raadpleeg derhalve met regelmaat deze website als u op de hoogte wilt blijven van ons privacybeleid.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

De Waal Advocaten

T.a.v. Mr. A.M.M. de Waal

Veilingdreef 23

4614 RX Bergen op Zoom

info@dewaaladvocaten.nl 

0164 71 34 71

Privacy Verklaring De Waal Advocaten

Versie april 2023